۱۳۸۹/۵/۱۵

30 روز دیگر روز قدس - روز خلق حماسه ای دیگر

به اطراف نگاه میکنم من ایستاده ام  دقیقا در همان جایی که باید بایستم در میدان نبرد، در نقطه اوج و به اطراف مینگرم  راهی برای بازگشت نیست و من قصد پسگرد هم ندارم چون آمده ام برای رفتن، چون آماده ام .برای رفتنی که  بازگشت نخواهد داشت

حتی نمی ایستم چرا که فرصت پلکی  درنگ نیز نخواهم داشت و ندارم 

باید بروم

و باید برویم رو به آن حرکت سبز 

رو به آن رویش نو