فرم دعوت به همكاري


فرم دعوت به همكاري

نام شما*


پست الكترونيك*


شما در چه زمينه اي مايل به
همكاري هستيد.
*
 كار هاي عملي(شعارنويسي،پخش اعلاميه و ...) 
 ساخت نماهنگ و مستند 
 تهيه ي خبر 

پيام شماصفحه ي اصلي تماس با ما