۱۳۸۹/۱۱/۱۰

جنبشي كه در ايران آغاز شد و در جاهاي ديگر به پيروزي نزديك ميشود...

آنچه ما آغاز كرده ايم در تونس و مصر به سرانجام نزديك مي شود.
آنچه ما به نمايش گذاشته ايم در تونس و مصر به حقيقت مينشيند.
آنچه ما فرياد كرده ايم در تونس و مصر طنين انداخته است.
و
ما برخاستيم و آنها دويدند
ما فرياد كرديم و آنها مطالبه كردند
نكند ما راهبر شويم و آنها پيشي بگيرند.
فراموش نكنيم هر كه ابتدا آغاز كند برتري با اوست
پس به جايگاه خودمان برگرديم تا در جشن حق خواهي مان به همراه ديگران به شادي بنشينيم
روزي ديگر و زماني براي حضور در راه است
به پا خيزيد
كه ما ازهمه حركتهاي دنيا جلوتر بوده ايم و نبايد بنشينيم تا ديگران گوي پيروزي را به ياد ما، حماسه ما، حركت ما و حضور ما ولي با نام خود ثبت كنند .
به پا خيزيد
22 بهمن روز خلق حماسه اي ديگر
22 بهمن روز تجديد ديدارها
22 بهمن روز فرياد جنبش مردمي سبز ايران
وعده ديدار 22 بهمن 

۱۳۸۹/۱۰/۲۰

رياست جمهوري موسوي ، بالاترين كابوس خامنه اي

دشمن در پشت صحنه، همه‌ى چيزها را مشاهده كرده بود.... طراحى اين بود كه اگر توانستند قاعده‌ى دولت را به شكل مطلوبِ خودشان بچينند، كه بعد از آن، راه حركتشان روشن بود كه چه كار ميكردند؛ اگر هم قاعده‌ى حكومت و دولت طبق ميل آنها چيده نشد و برايشان ممكن نشد، كشور را به آشوب بكشانند.    سخنان ديروز خامنه اي

در اين بيست سالي كه مير حسين موسوي  در حاشيه بود و مسئوليتي نداشت در مقابل منتقداني كه از عدم حضور وي با توجه به تجربه بالاي مديريتي و همچنين حمايتهاي فوق العاده امام كه ميتوانست حمايت مردم را نيز جلب كند ، از او انتقاد ميكردند كه چرا نمي آيد ، ما عقيده داشتيم كه آقاي خامنه اي  نميتواند با ايشان كنار بيايد و اين امر مسلمي بود كه آقاي موسوي نيز از آن بي خبر نبود  تا انتخابات سال گذشته  كه مشخص كرد، كابوسي بالاتر از رياست جمهوري موسوي براي آقاي خامنه اي متصور نيست  و سند اين گفته ميتواند سخنان  روز گذشته او باشد كه گفت هر دو طرف انتخاب شدن يا انتخاب نشدن موسوي فتنه است كه دشمن اينها را جلو انداخت كه اگر توانستند و انتخاب ميشدند كه دشمن، انقلاب و نظام را  از بين ميبرد و اگر انتخاب نميشدند كشور را به آشوب ميكشاندند. 

۱۳۸۹/۱۰/۱۶

بازنوشت پيام جنبش سبز مشهد در مورد مهران مديري و قهوه تلخ


چهارشنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۸۹،


جناب مديري ! تكليف ما رو روشن كن.

جناب آقاي مهران مديري ! لطفا مردانگي بكن و موضع خودت رو در مورد ارتباط با دولت كودتا روشن كن. هنوز دلمان از تمسخر مجلس ششم در نقطه چين و تضعيف دولت خاتمي در شبهاي برره خون است.  با مردم هستي يا با قدرت ، تكليف رو روشن كن كه قهوه تلخ رو نگاه كنيم يا نكنيم . تحريم كنيم يا نكنيم .
فعلا من به عنوان يك عضو كوچك جنبش سبز تا رفع ابهامات، نه اين فيلم را ميخرم و نه آن را نگاه ميكنم .