۱۳۸۹/۹/۴

فراخوان عمومي و معتبر براي حضور مجدد سبزها به روايت تاريخ

بعد از مانور ارائه شده توسط نظاميان سپاه (شبه ولايت هاي عصر) فكر كرديم چقدر خوب است ما هم بنشينيم و با همان بصيرت و آگاهي كه سالي است، در و ديوار اذهان مردم و غير مردم را پر كرده است، به اين حادثه نگاه و قضاوت كنيم و بهترين روش براي اين بصيرت خدا پسند و خودپسند را نگاه مقايسه اي در ابعاد غدير خم و اين نمايش قرار دهيم. 
غدير خم در 18 ذيحجه سال 13 هجري در محلي به نام خم رخ داد.
شركت كنندگان در جمع بدون دعوت و فراخواني از قبل مشخص شده، حضور به هم رسانيدند و شركت در اين جمع اجباري و يا به هر طريقي ديگر نبود غير از ميل شخصي .
پيامبر شخص اصلي اين واقعه، مبعوث شده از جانب خدا، قرار شد تا با پيام آسماني خدا رسالت و دعوت خود را به پايان برساند. 
حضرت علي (ع) شخص برگزيده اين واقعه، خود، ادعا و اظهاري بر اين انتخاب نداشت و سند بر اين واقعه اينكه 25 سال صبر كرد تا بعد از آن حادثه بزرگ و آن بيعت تاريخي، مردم او را بخواهند و خود، خود را به مردم تحميل و هزينه نكرد. 
و چه و چه و چه .
و اما امروز
غدير جمكران در 18 ذي الحجه در سال 1431 هجري در محلي به نام جمكران كه سنديت مقدس بودن اين مكان هم زير سوال است، اجرا شد.
شركت كنندگان در جمع با دعوت و فراخوان و هياهويي از قبل برنامه ريزي شده حضور به هم رسانيدند و شركت در اين جمع به همراه امكانات، تمهيدات و تسهيلات ويژه انجام شد (هزينه اياب ذهاب ، اشربه و اطعمه و غيره )
پيامبر شخص اصلي آن زمان حضور نداشت، چون پيام دعوت الهي قبلا به پايان رسيده بود و اتمام رسالتي هم در بين نبود و امروز پيام وحي هم در اين مكان نازل نشد. پس چه حادثه بزرگي رخ داد، ما نميدانيم .
حضرت علي (ع) نبود، ولي علي نامي در اين واقعه به توهم بزرگ و خطرناك علي بودن، خود ادعا و اظهار كرد بر انتخاب شايسته اش و نمي دانيم تا چند سال صبر كرده است تا مردم او را انتخاب نمايند ولي هر چه بود او با همت مضاعف و كار مضاعف خود و زير دستانش در زمان صرفه جويي كرد و خود را به مردم با انواع طرق مختلف ا زضرب و جرح، اجبار و سركوب و ..... تحميل و هزينه كرد. 
و چه و چه و چه
قضاوت با ما و تاريخ خواهد بود كه آيا روزي به اين نام ايجاد خواهد شد
آيا حادثه غدير جمكران در تاريخ ثبت خواهد شد. 
چند روايت و حديث معتبر در باب اين روز به نگارش در خواهد آمد. 
و چه حادثه تاريخي به وقوع پيوست .
بگذاريم و بگذريم تا هر آنان كه ديدند و شنيدند و خواهند ديد و خواهند شنيد . حديث اين واقعه خود گويند و خود قضاوت كنند ولي هر چه كه بود ما در تمام اين فضا يك حس را لمس كرديم و آن چيزي  جز يك فراخوان عمومي معتبر براي حضور مجدد سبزها بيشتر نبود . چرا كه اگر ما با اين فضا و امكانات، سال پيش را ماندگار تاريخ نكرده بوديم، هرگز كسي به فكر اجراي چنين نمايشي و شبه نمايشي نمي افتاد. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.