۱۳۹۰/۴/۲

اعتصاب غذاي خشك 12 زنداني سياسي در زندان اوين - روز پنجم

لب بسته ایم بر غذا، پیمان بسته ایم با عشق که بمانیم و نشکنیمهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.