۱۳۹۰/۳/۲۱

بانگ «الله اکبر» شنبه شب ساعت ۱۰


22 خرداد آمد و الله اکبر های ما فریاد شد، 22 خرداد آمد و سکوت ما فریاد شد و باز دوباره می خواهیم خدا را در چنین شبی فریاد کنیم چراکه خدا از دیکتاتور ها بزرگ تر است....شب 21 خرداد دوباره خدارا با همه عظمتش فریاد خواهیم زد ، صدای الله اکبر ما دوباره گوش شب را کر خواهد کرد......

دو سال است که خدا را در آسمان های شهر فریاد می زنیم، دوسال است که مظلومیت ملتی را در آسمان ها جستجو می کنیم، دو سال است که یارانمان دربندند و مادرانمان سیاه پوش و پدرانمان چشم به در …
آسمان این شهر پر از ندا شده است، پر از سهراب و این آخری هاله…
چهار ماه است که رهبرانمان دربند هستند و ما همچنان خدا را صدا می کنیم…
اینک در آستانه دومین سالگرد کودتای انتخاباتی سال ۸۸ قرار داریم، دوسال پیش در چنین شبی امیدوارانه منتظر صبح بودیم و الله و اکبر گویان در دل طلوع را انتظار می کشیدم.
۲۲ خرداد آمد و الله اکبر های ما فریاد شد، ۲۲ خرداد آمد و سکوت ما فریاد شد و باز دوباره می خواهیم خدا را در چنین شبی فریاد کنیم چراکه خدا از دیکتاتور ها بزرگ تر است…
. شنبه شب ۲۱ خرداد دوباره خدارا با همه عظمتش فریاد خواهیم زد ، صدای الله اکبر ما دوباره گوش شب را کر خواهد کرد…

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.